انواع ترخیص کالا همراه با مدارک مورد نیاز برای آنها :

 

ترخیص کالا ورود و صدور كالا از مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي:

مدارك مورد نیاز برای ترخیص کالا و یا ورود و یا صدور کالا :
۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -صورتجلسه ارزش افزوده براي كالاي وارده به سـرزمين اصـلي بـراي محصـولات توليـد
شده در منطقه
۴ -قبض انبار منطقه ويژه
۵ -مجوزهاي قانوني در صورت نياز
۶ -گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۷ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز
۸ -گواهي توليد محموله در منطقه صادره از سوي سازمان منطقه
۹ -كارت بازرگاني
۱۰ -ثبت سفارش سهم مازاد بر ارزش افزوده

 

 

ترخيص كالاهاي همراه مسافر:

مسافري كـه وارد كشـور مـيشـود. عـلاوه بـر وسايل شخصي ميتواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقـوق گمركـي و سـود بازرگاني كالا وارد نمايد. ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيـر تجـاري بـودن آن بلامانع است.

مدارك لازم براي انجام ترخیص کالا و واردات کالا:
۱ -پاسپورت
۲ -قبض انبار
۳ -گواهي پايان تحصيل يا اشتغال بكار
۴ -ايرانيان يا خارجيان مقيم

 

واردات قطعي یا ترخیص کالا به صورت قطعی :

واردات قطعي رويهاي است كه به موجب آن اجازه داده مـيشـود تـا كـالاي وارده بـه قلمـرو گمركي كه براي مصرف در داخل كشور است و به طور دائم قرار اسـت در كشـور بمانـد، بـا پرداخت هرگونه حقوق ورودي و مالياتهاي متعلقه و انجام تشريفات گمركي قطعي، از گمرك ترخيص شود.

مدارك لازم براي انجام خدمت :
۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -قبض انبار و برگه ترخيصيه
۴ -ثبت سفارش بازرگاني
۵ -گشايش اعتبار از طيق سيستم بانكي كشور
۶ -مجوزهاي مقرراتي در صورت نياز
۷ -مجوزهاي قانوني در صورت نياز
۸ -كارت بازرگاني
۹ -گواهي مبداء
۱۰ – گواهي بازرسي در صورت نياز
۱۱ – گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۱۲ – گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

 

 

صدور موقت یا واردات کالا به صورت موقت :

صــدور موقــت، رويــه گمركــي اســت كــه بــه موجــب آن كالاهــاي مجــاز بــراي اهــداف معينــي شــامل ســاخت، پــردازش، تعميــر، تكميــل، شــركت در نمايشــگاه يــا بــه عنــوان وســايل نقليــه بــراي اســتفاده شخصــي يــا تــردد بــين ايــران و كشــورهاي ديگــر يــا ماشــين آلات و تجهيــزات بــراي انـــجام خــدمات فنــي و هندســي بــه طــور موقــت و ظــرف مهلــت معينــي كــه در آيــين نامــه اجرائـي ايـن قـانون مشـخص مـي شـود بـه خـارج از كشـور صـادر و سـپس بـه كشـور بازگردانده شود.

مدارك لازم براي انجام خدمت :
۱ -نسخه اظهارنامه تايپ شده
۲ -قبض انبار يا موافقت نامه حمل يكسره
۳ -كارت بازرگاني و كد اقتصادي معتبر از نظر مدت اعتبار
۴ -وكالت نامه رسمي حق العملكار يا نماينده شركت
۵ -معرفي نامه شركتها و كارمند حق العملكار
۶ -ارائه مجوزهاي لازم در خصوص برخي از كالاهاي خـاص كـه ورود آنهـا نيـاز بـه مجـوز مربوطه دارد
۷ -سياهه عدل بندي
۸ -برگ باسكول
۹ -گواهي وزارت صنعت و معدن و تجارت مبني بر عدم امكان فرآيند تعمير يا تكميل در داخـل (جهت خروج موقت كالا بمنظور تعمير يا تكميل

 

 

ورود و صدور بسته هاي پستي( هديه و سوغات):

در این نوع از ترخیص کالا یا ورود كـالا از طريـق پسـت: ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مـيشـود باسـتثناي اقلامـي كـه ورود آنهـا از نظـر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تـا ارزش حـداكثر پنجـاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بـدون مطالبـه كـارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است

مدارك لازم براي ترخیص کالا یا انجام خدمت:
۱ -كارت شناسايي
۲ -قبض رسيد پستي
۳ -مدارك حمل و خريد كال

 

 

 

ترخیص کالا یا واردات کالا به صورت ملواني :

مدارك لازم براي انجام خدمت :
۱ -كارت ملواني
۲ -اسناد خريد
۳ -قبض انبار و برگه ترخيصيه
۴ -گواهي سازمان حمايت در صورت نياز
۵ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

 

 

 

ترخیص کالا یا واردات بدون انتقال ارز :

مدارك لازم براي وادرات کالا :
۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -قبض انبار و برگه ترخيصيه
۴ -ثبت سفارش بازرگاني
۵ -مجوزهاي قانوني
۶ -كارت بازرگاني
۷ -گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۸ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز

 

 

 

 

ترخیص کالا یا واردات کالا به صورت پيله وري :

افراد ساكن بخـشهـاي مـرزيكشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در مـاده (۲۱۱ )قانون مدني براي خريد و فروش كالا ميباشند ميتوانند بـا دريافـت كـارت پيلـهوري بـه نـام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چارچوب مقررات ماده (۲۰ ) اقدام نمايند.

مدارك لازم براي ترخیص کالا :
۱ -اسناد خريد
۲ -اسناد حمل
۳ -كارت پيله وري
۴ -ثبت سفارش بازرگاني
۵ -مجوزهاي قانوني
۶ -گواهي سازمان حمايت در صوت نياز
۷ -گواهي موسسه استاندارد در صورت نياز